Regulamin dla Uczestników Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2 Poland i Środkowoeuropejskie Forum Dekarbonizacji NetZero, 24-25.04.2024 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.Regulamin obowiązuje uczestników wydarzenia pn. „Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2 Poland i Środkowoeuropejskie Forum Dekarbonizacji NetZero”, zwanego dalej Forum, organizowanego przez spółkę pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w  Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 377 346 000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488, zwaną dalej MTP lub Organizatorem.

2. Forum odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2024 r. w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Oficjalny serwis internetowy Forum znajduje się pod adresem: h2poland.com.pl.

3. Forum będzie towarzyszyć wystawa, w której uczestnictwo jest uregulowane odrębnymi umowami.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu albo zmiany miejsca Forum, a także zmian w programie Forum i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie h2poland.com.pl, a jeżeli zmiany nastąpią po dokonanym zgłoszeniu uczestnictwa – także poinformuje drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres wskazany w zgłoszeniu, ze stosownym wyprzedzeniem. Sposób postępowania w przypadku rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty reguluje § 4 Regulaminu.

5. Zastosowane w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 • a) Konsument – Uczestnik, który zgłosił udział w Forum w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • b) Materiały – dostarczone Uczestnikowi materiały tekstowe lub graficzne związane z Forum. Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące Materiałów należy odnosić do Materiałów zarówno w całości, jak i w jakiejkolwiek części;
 • c) PayU – system płatności elektronicznych oferujący dokonywanie szybkich płatności typu pay-by-link, oferowany przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS nr: 0000274399;
 • d) Przedsiębiorca Jednoosobowy – Uczestnik będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • e) Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji/zgłoszenia uczestnictwa i uiściła stosowną opłatę za udział w Forum w trybie stacjonarnym;
 • f) Umowa – stosunek prawny, który powstaje pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w sposób opisany w § 2 Regulaminu. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż prawa do udziału w Forum;
 • g) Usługa – usługa świadczona przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie, tj. usługa sprzedaży Uczestnikowi prawa udziału w Forum oraz ewentualnie usługa udostępnienia Materiałów;
 • h) Forum – Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2 Poland i Środkowoeuropejskie Forum Dekarbonizacji NetZero; wydarzenie organizowane przez Organizatora, którego celem jest podnoszenie wiedzy i wymiana doświadczeń Uczestników, odbywające się w dniu 24-25.04.2024 r. w Poznań Congress Center;
 • i) System Rejestracji ExpoSupport – system rejestracji uczestników wydarzeń online przeznaczony dla uczestników Forum w trybie stacjonarnym;
 • j) Miejsce wydarzenia – Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

§ 2. Uczestnictwo w Forum

 

1. Uczestnikiem Forum może być wyłącznie osoba, która dokonała rejestracji/zgłoszenia uczestnictwa i uregulowała stosowną opłatę, zgodnie z Regulaminem.

2. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest:

 • a) dokonanie zgłoszenia on-line poprzez system rejestracji dostępny na stronie https://rejestracja.h2poland.com.pl do dnia 23.04.2024 r. oraz
 • b) dokonanie stosownej opłaty w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, nie później niż do dnia 23.04.2024 r.

Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania limitu miejsc na Forum.

3. Prawidłowe dokonanie rejestracji on-line obejmuje akceptację Regulaminu oraz podanie następujących danych zgłaszającego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: nazwa firmy, stanowisko, adres firmy – ulica, numer lokalu, miasto, państwo, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail.

4. Uiszczenia opłaty dokonuje się poprzez serwis PayU lub w formie przelewu bankowego wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w Systemie Rejestracji ExpoSupport.

5. Nieuregulowanie pełnej opłaty za uczestnictwo w Forum w terminie wskazanym w ust. 2 skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia przez Organizatora. W razie wątpliwości, w szczególności w przypadku wyczerpania limitu miejsc na Forum, o kolejności decyduje moment przesłania zgłoszenia.

6. Wysokość opłat za uczestnictwo w Forum jest określona na stronie internetowej h2poland.com.pl.

7. Koszty podróży, przejazdów, pobytu i noclegów Uczestnik Forum pokrywa we własnym zakresie.

8. Poprzez akceptację Regulaminu i udział w Forum Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Forum w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z Forum lub działalnością Organizatora na następujących polach eksploatacji:

 • a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • b) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora np. Facebook.
 • e) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych,
 • f) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

9. Przy okazji rejestracji zgłoszenia uczestnictwa Uczestnik może wyrazić odrębne zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, niż te, o których mowa powyżej (np. marketingowych związanych z organizacją innych wydarzeń przez Organizatora).

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Uczestników wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby Organizatora w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z terenu Miejsca wydarzenia. 11. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w Miejscu wydarzenia (zabezpieczenie techniczne, służby ochrony, monitoring).

 

§ 3. Reklamacje

 

1. Organizator ma obowiązek dostarczyć Usługi wolne od wad.

2. Organizator nie udziela gwarancji na Usługi.

3. Organizator ani Uczestnik nie będą ponosić odpowiedzialności wobec siebie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

4. W związku z świadczeniem Usług, Organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcy Jednoosobowego, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Uczestnik Forum ma prawo do reklamacji w przypadku istotnej niezgodności przebiegu Forum z jego programem, którego zmiany nie zostały uprzednio udostępnione zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu.

7. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator.

8. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację osoby ją składającej, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W treści składanej reklamacji Uczestnik powinien zawrzeć: swoje dane identyfikujące, tj. imię i nazwisko, firmę (przypadku uczestnictwa w ramach działalności gospodarczej przez Uczestnika), dane kontaktowe: adres mailowy oraz numer telefonu oraz opis przyczyny reklamacji.

9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

10. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie od 30 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji pod adresem info@grupamtp.pl. Upływ wyżej wskazanego terminu nie powoduje wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa Uczestnika do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

11. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na adres e-mail lub w inny sposób wskazany przez Uczestnika.

12. W momencie uwzględnienia reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot wniesionej opłaty.

13. W przypadku nieuznania przez Organizatora reklamacji złożonej przez Uczestnika, może on skorzystać sądowych i pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń – więcej informacji na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń znajduje się w § 8 Regulaminu.

 

§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa, zwroty i odstąpienie od umowy

 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Forum w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem Forum na zasadach określonych poniżej. MTP dokonają zwrotu należności z tytułu wniesionej opłaty za uczestnictwo (w ramach PayU lub w formie przelewu bankowego), wyłącznie na podstawie wniosku zainteresowanego wysłanego pocztą lub drogą poczty elektronicznej (e-mail) na adres info@grupamtp.pl, najpóźniej do dnia 01.05.2023 r. We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności za wniesioną opłatę.

2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Forum po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej w przypadku istotnej zmiany programu Forum, istotnego skrócenia lub przełożenia terminu albo zmiany miejsca Forum po wskazanym w ust. 1 terminie. W takim przypadku wniosek składa się do dnia 21.04.2024 r., a zwrot środków możliwy jest jedynie w przypadku nieuczestniczenia w Forum. W e-mailu należy podać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności za wniesioną opłatę.

3. MTP dokonają zwrotu należności w formie przelewu na rachunek bankowy podany w e-mailu przez zainteresowanego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania e-maila przez MTP.

4. W związku z ewentualnymi zmianami Regulaminu, o czym mowa dalej w § 9, Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Forum, za zwrotem opłaty za uczestnictwo, jeżeli opłata taka została uiszczona na rzecz Organizatora, Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku braku uczestnictwa z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie ma możliwości jego wymiany na prawo udziału w Forum obowiązujące w innym dniu, a Organizator nie dokonuje zwrotu należności za wniesioną opłatę.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na skutek czynników niezależnych od Organizatora, tj. w przypadku odwołania wystąpienia przez osobę, która ma udzielać prelekcji czy wykładu (tj. osoby, która ma prowadzić Forum), np. w związku z chorobą lub sytuacją osobistą, Organizator może odwołać Forum, zmienić jego datę albo zmienić program. W przypadku odwołania Forum, Organizator powiadamia Uczestnika o tym fakcie oraz zwraca Uczestnikowi uiszczone przez Uczestnika wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia odwołania Forum. W przypadku zmiany daty lub programu Forum, Organizator powiadamia Uczestnika o tym fakcie, a Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Forum oraz zwrotu uiszczonego wynagrodzenia. W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik informuje o tym Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie daty lub programu Forum.

7. Zwrot uregulowanego wynagrodzenia następuje na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Usługę, chyba że Uczestnik wskaże wyraźnie inny numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu wynagrodzenia.

 

§ 5. Przepisy porządkowe

 

1. Uczestnicy mogą przebywać w Miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach wskazanych na stronie h2poland.com.pl, pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnie obowiązującymi w dacie Forum wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

2. Miejsce wydarzenia, stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia i drzwi wejściowe mogą być krótkotrwale zamknięte lub z limitowanym dostępem, ograniczonym do liczby osób mogących przebywać w jednym czasie na danej powierzchni, ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Uczestników.

3. Niedozwolone jest utrwalanie (fotografowanie, filmowanie, nagrywanie dźwięku) przez Uczestników jakiegokolwiek punktu programu Forum za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych, chyba że Uczestnik otrzyma stosowne zezwolenie od Organizatora. Jeżeli powyższe czynności mogą powodować zakłócenie w organizacji i przebiegu Forum, Organizator może wydać polecenie ich wstrzymania.

4. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W Miejscu wydarzenia obowiązują zakazy:

 • a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
 • b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
 • c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
 • d) wprowadzania zwierząt, a także rowerów itp.;

6. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia.

7. Przedmioty i substancje określone w ust. 6 lit. a) oraz przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Miejsca wydarzenia mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez Organizatora albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty / substancje, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z pawilonów lub terenów targów, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.

8. Uczestnicy są zobowiązani do:

 • a) respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
 • b) przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu w Miejscu wydarzenia;
 • c) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez wyznaczone służby ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Miejscu wydarzenia), np. dotyczących ewakuacji osób z pawilonów;
 • d) wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności kontrolno-rozpoznawczych.

 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Forum są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, będącą czynnym podatnikiem VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 362 346 000,00 PLN 

2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 – ze m.., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.

3. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy w postaci inspektora ochrony danych wyznaczonego przez MTP, z którym można kontaktować się korzystając z adresu e-mail: iod@grupamtp.pl.

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. W celu promocji Forum lub działalności Organizatora, dane osobowe Uczestników (w zakresie: wizerunek) mogą być przekazywane administratorom portali społecznościowych np. Facebook, Youtube, Twiter lub LinkedIn. Administratorzy tych portali społecznościowych to niezależni od Organizatora administratorzy danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy i udział w Forum. Dane osobowe podane w zgłoszeniu uczestnictwa/rejestracji on-line będą przetwarzane w celu i zakresie związanymi z organizacją Forum. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Forum oraz przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia i opłaty za uczestnictwo stanowi zawarcie umowy). Administrator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym Forum, jak również w zakresie promocji Forum co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.

7. Uczestnik może wyrazić dobrowolne zgody np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketing bezpośredni z wykorzystaniem telefonu. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu/ celów, na które wyrażono zgodę, do momentu wycofania zgody przez Uczestnika. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez MTP jako Administratora.

 

§ 7. Prawa autorskie

 

1. Organizator udziela Uczestnikowi z chwilą dostarczenia Materiałów Uczestnikowi, w ramach wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów, bez prawa do udzielania sublicencji. Licencja może zostać wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Minimalny okres trwania licencji wynosi 1 miesiąc.

2. Uczestnicy są uprawnieni do korzystania z Materiałów jedynie w celach poznawczych oraz wyłącznie zakresie niezbędnym do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, na następujących polach eksploatacji:

 • a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • b) wprowadzanie Materiałów do pamięci komputera lub innego urządzenia, wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia.

3. Uczestnicy nie są uprawnieni do rozpowszechniania Materiałów oraz udostępniania ich w jakikolwiek sposób poza zakresem dozwolonego użytku wynikającego z przepisów prawa.

4. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z Materiałów w sposób zgodny z Regulaminem oraz nienaruszający przysługujących ich twórcom praw osobistych, a w szczególności prawa do autorstwa Materiałów. Uczestnicy nie są w szczególności uprawnieni do oznaczania Materiałów swoim imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem bądź usuwania z nich imienia, nazwiska lub pseudonimu ich autora, dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Materiałach, włączania Materiałów do innych dzieł.

5. Uczestnicy nie są uprawnieni do korzystania z Materiałów w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej, za wyjątkiem korzystania z nich jedynie w celach poznawczych.

6. Ustęp 3 - 5 powyżej nie uchybiają uprawnieniu Uczestnika do korzystania z prawa do cytatu, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik zobowiązany jest stosować cytaty pochodzące z Materiałów w sposób zgodny z art. 29, 34 i 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 – t.j, ze zm.), a w szczególności każdy cytat należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem twórcy oraz źródłem.

7. Jeżeli Uczestnik zamierza wykorzystać Materiały w sposób wykraczający poza uprawnienia przyznane na podstawie Regulaminu, zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Uczestnik nie jest – bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Organizatora (forma pisemna pod rygorem nieważności) lub poza zakresem dozwolonego użytku wynikającego z przepisów prawa – uprawniony do fotografowania, filmowania lub jakiegokolwiek innego utrwalania Forum.

 

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:

 • a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Organizatorem;
 • c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
 • d) skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy ODR funkcjonującej w sieci Internet pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

   

  § 9. Zmiany Regulaminu

   

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

  • a) zmiany warunków korzystania z Usługi, niepogarszającej sytuacji Uczestnika w porównaniu do dotychczasowej;
  • b) konieczność aktualizacji danych Organizatora wskazanych w Regulaminie;
  • c) zmiany sposobu korzystania z Usługi związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;
  • d) zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Organizatora lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika lub wydanie wyroku lub decyzji, który/która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Organizatora, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika;
  • e) zmiany sposobu funkcjonowania Usługi, wynikająca z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.
  • 2. Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując nową wersję Regulaminu na stronie h2poland.com.pl, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub decyzji organu. W przypadku Uczestników, którzy przy zawarciu Umowy podali swój adres e-mail informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Uczestnika.

   3. Zmiana Regulaminu wiąże, jeżeli zmieniony Regulamin został doręczony Uczestnikowi, a Uczestnik nie wypowiedział umowy o świadczenie danej Usługi przez Organizatora.

    

   § 10. Postanowienia końcowe

    

   1. Regulamin obowiązuje od dnia 20 października 2023 r.

   2. Regulamin dla uczestników Forum znajduje się na stronie internetowej h2poland.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.

   3. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Postanowienie to nie ma zastosowania względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych.

   4. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową, w tym jej wykonaniem i wykładnią, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MTP. Postanowienie to nie ma zastosowania względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych.

   5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta i Przedsiębiorcy Jednoosobowego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.