Rejestracja nowego uczestnika

select
 
select

Dane firmy

select
 
 • Branża

 • Przetwórstwo przemysłowe
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • Budownictwo
 • Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • Transport i gospodarka magazynowa
 • Informacja i komunikacja
 • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Edukacja
 • Pozostała działalność usługowa

Wielkość przedsiębiorstwa

select

Dane logowania

 • Udział w spotkaniu Hydrogen Valleys Summit, 24.04

 • TAK
 • NIE
ZGODA NA REGULAMIN | Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem imprezy
*Oświadczam, że zawierana zgodnie z Regulaminem Umowa oraz uczestnictwo w Kongresie są związane z prowadzoną przez Uczestnika działalnością gospodarczą i nie mają dla Uczestnika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Uczestnika działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Zgody marketingowe
Zaznacz wszystkie zgody
*Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, czyli informacji, newsletterów przesyłanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. dotyczących produktów, usług, oferty, informacji o organizowanych przez nią konferencjach i wydarzeniach.
*Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i SMS/MMS na podany numer telefonu w celu przedstawienia przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. informacji dotyczących produktów, usług, oferty, informacji o organizowanych przez nią konferencjach i wydarzeniach.
*Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. mojego adresu e-mail i telefonu komórkowego w celu przesyłania przez Partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i prowadzenie telefonicznego marketingu bezpośredniego.